ОБЩИ УСЛОВИЯ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

ОБЩИ УСЛОВИЯ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

ПРЕДМЕТ

Настоящите общи условия регулират отношенията между „ЕЛ КАБ БЪЛГАРИЯ“
ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, р-н Младост 3,
ул.Бъднина, бл.390, маг.№2, email адрес: elkabbg@abv.bg, тел. номер:
028297917, наричано по-долу за краткост ЕЛ КАБ БЪЛГАРИЯ- Дружеството, и
клиентите, наричани по-долу за краткост - Потребители, на уебсайта www.elkabbg.
com, наричан по-долу „Уебсайтът”.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЕБСАЙТА

Уебсайтът elkab-bg.com e КОРПОРАТИВЕН уебсайт с продуктов каталог,
достъпен на адрес www.elkab-bg.com, чрез който Потребителите имат
възможност да получат информация за продукти, предлагани от ЕЛ КАБ
БЪЛГАРИЯ, включително:

-Да извършат регистрация, при условие че са Юридически лица с действащ
ЕИК или VAT номер и създаване на профил за разглеждане на продуктовия
каталог на Уебсайта и използване на допълнителните услуги за предоставяне
на информация за продукти, цени и наличности включителнои гаранционни
условия.
- Да получават информация за нови продукти, предлагани на Уебсайта, чрез
получаване на онлайн бюлетин;
- Да преглеждат продуктите, техните характеристики и цени;
- Да отпращат запитвания за регистрация за партньор;
- Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи за тях от нормативната
уредба, регулираща защитата на Потребителите - предимно чрез Уебсайта.
Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на
Уебсайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от
Потребителя при извършване на регистрация, ако Потребителят е въвел
съответното име и парола за достъп.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

За да използва Уебсайта за преглед на продуктовия каталог, Потребителят не
предоставя лични данни и не е необходимо да се регистрира. При избор на
определен продукт, Потребителят може да се свърже с представител на ЕЛ
КАБ БЪЛГАРИЯ по имейл или телефон, предоставени в секция „Контакти“ на
Уебсайта, за повече информация или последващи действия за закупуване на
продукта.

За получаване на онлайн бюлетина на ЕЛ КАБ БЪЛГАРИЯ, Потребителят
следва да въведе своите лични данни в съответната форма, налична на
Уебсайта;

За запитване за регистрация за партньорство, Потребителят следва да
попълни формата за регистрация в секцията - Административен вход на
Уебсайта, като предостави описаните във формата лични данни.

За отправяне на запитване и/или мнение, Потребителят следва да попълни
съответната форма в секцията „Контакти“ на Уебсайта, като предостави
описаните във формата лични данни.

ЕЛ КАБ БЪЛГАРИЯ потвърждава извършената от Потребителя регистрация,
чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя електронен адрес, на
който се изпраща и информация за извършената регистрация.
При извършване на регистрация Потребителят се задължава да предостави
верни и актуални данни. Потребителят своевременно актуализира данните си, в
случай на промяна.

Потребителят има право по всяко време да спре ползването на предоставяните
на Уебсайта услуги. При изрично искане от страна на Потребителя, ЕЛ КАБ
БЪЛГАРИЯ премахва потребителския профил на Потребителя и заличава
паролата му за достъп до него. Искането за прекратяване следва да бъде
направено от регистрирания Потребител чрез изпращане на e-mail до:
elkabbg@abv.bg

ДРУГИ

Всеки Потребител в Уебсайта носи пълна отговорност за действията си по
време на ползване на Уебсайта.

Потребителят няма право да пренася съдържанието на Уебсайта в други мрежи
(напр. обменни борси и др.).

Неспазването на описаните в тази разпоредба задължения могат да доведат до
ограничаване на достъпа до Уебсайта за Потребителя, както и до задължение
за компенсиране на ЕЛ КАБ БЪЛГАРИЯ във връзка с всички нанесени вреди.

Политика на ЕЛ КАБ БЪЛГАРИЯ е да предоставя точна информация за
продуктите в Уебсайта, но вследствие на форсмажорни обстоятелства /
инфлация, рецесия, и др. / включително технически проблеми, които се
намират извън правомощията на ЕЛ КАБ БЪЛГАРИЯ, и във връзка с горното,
ЕЛ КАБ БЪЛГАРИЯ не е в състояние да гарантира, че сайтът и информацията
в него ще бъдат достъпни, безгрешни и точни по всяко време.

ЕЛ КАБ БЪЛГАРИЯ обработва предоставените от Потребителя лични данни
съобразно Политиката за поверителност, публикувана на Уебсайта.

Потребителят има възможност по всяко време да изрази писмено
възражението си личните му данни да бъдат обработвани от ЕЛ КАБ
БЪЛГАРИЯ, както и да упражни другите права, свързани с обработваните
лични данни, заложени в Регламент 2016/679 и описани в Политиката за
поверителност, публикувана на Уебсайта. Потребителят може да упражни всяко
едно от правата си, произтичащи от Регламент 2016/679, като изпрати e-mail на
elkabbg@abv.bg.

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да
бъде необходимо ЕЛ КАБ БЪЛГАРИЯ да уведомява предварително своите
Потребители. Най-актуалната версия на Общите условия е достъпна винаги на
Уебсайта.

Последна актуализация: 20-03-2020 г.

Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или
се оперират от трети страни, а не от ЕЛ КАБ БЪЛГАРИЯ. Тези връзки са
предоставени само за удобство на Потребителите. ЕЛ КАБ БЪЛГАРИЯ няма
контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на
личната информация или сигурността на такива сайтове.

Координати на Комисия за защита на потребителите:
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg