16

16

 16

       - . , . , ,, HiFi , . 16 275V 190J , . IEC 60884-1.  

 

16 - 109895 1 7.85