: 220-240V AC
: 0.6 
: 20W 
: - 8.0              
- 3.0              
- 50                           
: 01891123  

 - 5.04